Мобайлаар төлбөр төлөх заавар

Урьдчилсан төлбөрт карт

Дараа төлбөрт үйлчилгээ