KW-Indoor

1. Худалдааны төв
Худалдааны төвүүдийн түрээслэгч нарт зориулсан Wi-Fi
2. Оюутны байр, нийтийн байр
Оюутан, нийтийн байрны суугчдад зориулсан Wi-Fi
3. Томоохон заал танхим
Олон нийтийн арга хэмжээний үеэр Wi-Fi zone байгуулах

Comments are closed