KW-Outdoor

1. Гудамж, талбай
Гэрэлт гудамж, Өглөөний гудамж гэх мэт гудамж талбайн Wi-Fi
2. Цэцэрлэгт хүрээлэн
Томоохон болон бичил цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Wi-Fi
3. Тусгай зориулалтаар
Хааны эрэлд, Аравт зэрэг ОУ-ын хээрийн сургууль гэх мэт арга хэмжээний Wi-Fi
4. Event
Задгай болон доторх эвентүүд дээр Wi-Fi орчин үүсгэх

Comments are closed